U:point

om u:point

U:point er et specialiseret socialfagligt tilbud til unge og familier i udsatte positioner. Vores kunder er primært kommuner, der ønsker et højt kvalificeret alternativ til mere indgribende foranstaltninger. Vi leverer tids- og fagfleksible løsninger på komplekse opgaver.

U:point er et specialiseret socialfagligt tilbud til unge og familier i udsatte positioner. Vores kunder er primært kommuner, der ønsker et højt kvalificeret alternativ til mere indgribende foranstaltninger. Vi leverer tids- og fagfleksible løsninger på komplekse opgaver.

U:point er udpeget som VISO-leverandør under Socialstyrelsen og tilbyder rådgivning til kommuner og fagpersoner i særligt komplicerede sager om udsatte børn og unge.

U:point blev etableret i 2017 og er en registreret socialøkonomisk virksomhed. Det betyder, at vi er en privat organisation med selvstændig økonomi. Vores overskud reinvesteres bl.a. i udvikling af innovative faglige løsninger, der hjælper udsatte unge og deres familier.

Om at arbejde i U:point

U:point er organiseret omkring løsningen af vores faglige opgaver.

Vi samarbejder i tre jobfunktioner: De udførende konsulenter (Familieterapeuter, Unge- og Familiekonsulenter, Samværskonsulenter), Socialfaglig koordinator og den Administrative Leder.
Når indsatsen er aftalt med kunden, arbejder vi med den unge og familien i deres hverdag. Vi arbejder fagfleksibelt og nysgerrigt med udgangspunkt i handleplanen samt opgavens konkrete behov og muligheder. Det stiller krav til vores selvstændighed, mod og ydmyghed.

Vores arbejde rækker fra støtte i hverdagen til terapeutisk familiebehandling. Vi arbejder med den unge og familien i kontakten med myndigheder, institutioner og i behandlingssituationer. Vi støtter ved vanskelig overgang fra fx udskrivning fra psykiatri eller hjemgivelse fra opholdssted til at fungere i hverdagen. Vi arbejder med at styrke relationer som alternativ til anbringelse eller andre indgribende foranstaltninger.

Man kan kende en U:pointer på, at vi er respektfulde, fagligt tydelige og bevidste om grænser – vores egne og andres. Vores arbejde forudsætter faglig kreativitet og robusthed, samt at vi mestrer relationsarbejde. Derfor er vi kvalificerede til at være selvledende, og har organiseret U:point omkring den faglige opgave.

U:points vidensmiljø og vidensudvikling

Vi arbejder systematisk med at udvikle og styrke U:point som tværfagligt vidensmiljø ud fra et perspektiv om arbejdspladsen som en arena for læring og faglig udvikling. Gennem vores strategi og organisatoriske udvikling har vi etableret fora/læringsrum med fokus på vidensdeling og -udvikling:

  • Personalemøder hver uge med primært fokus på sagsdrøftelser, faglig refleksion og feedback. Endvidere med vidensdeling fra uddannelse og kursusdeltagelse osv. med fremlæggelse og drøftelser heraf med relevans for U:points opgaver og praksis.
  • Individuel sparring eller teamsparring med socialfaglig koordinator eller socialfaglig akademisk konsulent, målrettet de enkelte arbejdsopgaver, der sikre at relevant faglig viden bringes i spil i opgaveløsningen.
  • Gruppesupervision med ekstern supervisor Rasmus Anker Bendtsen én gang om måneden.
  • Individuel ekstern supervision til alle udførende medarbejdere én gang om måneden.
  • U:points advisory board, et vidensforum, der bidrager med ekspertviden inden for forskellige fagområder.
  • 4-5 faglige arrangementer årligt. To personaledage/fælles faglig udviklingsdage samt 2-3 netværksarrangementer, hvor alle faste medarbejdere, akutteam samt eventuelle eksterne interessenter og eksperter/forskere samles.
  • Uddannelsesfølgegrupper, bestående af 4-5 kollegaer, der nedsættes når en medarbejder er under uddannelse. Indhold af hver kursusgang fremlægges. Ny viden, metoder osv. drøftes og perspektivers i relation til, hvordan det kan integreres i den faglige praksis i U:point.
  • Strategi for uddannelses-/kompetenceudvikling, som specifikt er rettet mod at understøtte og udvikle relevante kompetencer i forhold til målgruppen vi arbejder med.

FAMILIEINDSATS

Helhedsorienteret indsats med fokus på hele familien og dennes indbyrdes relationer. Konsulenterne udfører støtten tværfagligt, samtidigt og koordineret.
Læs mere

UNGEINDSATS

Gennemgående og koordineret indsats. Med begyndelse i et utrætteligt relationsarbejde modtager den unge 1:1 støtte fra sin helt egen fortrolige voksen.
Læs mere

FORÆLDREINDSATS

Indsats som kan afdække behovet for foranstaltninger. Til forældre med mindreårige børn og hvor komplekse problemstillinger er til stede i hjemmet.
Læs mere

OPGAVEPSECIFIK

Indsatser med behov for støtteperson til forældre med anbragte børn, udredning, støttet/overvåget samvær, observation eller støtte i eget hjem.
Læs mere